ψηφιακή μαστογραφίαψηφιακή μαστογραφία

Τι είναι η ψηφιακή μαστογραφία ?

Η ψηφιακή μαστογραφία βασίζεται στην η ψηφιακή τεχνολογία, έχει καλύτερη ανάλυση στην εικόνα, υψηλότερη ευκρίνεια και μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση.

Η πορεία προς την εξέλιξη οδήγησε την τεχνολογία από τα
πρώτα αναλογικά μηχανήματα μαστογραφίας που εμφανί-
στηκαν στη χώρα μας το 1970 στην ξηρογραφία το 1980
(έχει πλέον εγκαταλειφθεί) και τελικά στην ψηφιακή μαστο-
γραφία
το 20061. Από πλευράς τεχνικής πρόκειται για την
ίδια ακριβώς εξέταση. Οι διαφορές αφορούν κυρίως στην
τεχνολογία της απεικόνισης2.
Πρωτύτερα η εικόνα εκτυπωνόταν στο φιλμ. Σήμερα αυτή
είναι ένα ηλεκτρικό σήμα που μέσω του ψηφιακού ανιχνευτή
παίρνει μορφή στα μόνιτορ εργασίας. Στην ψηφιοποιημένη
μαστογραφία η εικόνα εκτυπώνεται αρχικά σε φιλμ, το οποίο
ακολούθως υφίσταται ψηφιακή επεξεργασία με τη βοήθεια
αναλογικού – ψηφιακού μετατροπέα.
>Πλεονεκτήματα ψηφιακής μαστογραφίας

 • Διακριτική ικανότητα:

  Η υψηλή διακριτική ικανότητα της ψηφιακής μαστογραφίας αυξάνει το δείκτη θετικής προγνω-στικής αξίας.

 • Αντίθεση (contrast):

  Το μεγάλο αγκάθι στην ακρίβεια
  της μαστογραφίας είναι η πυκνότητα του μαζικού αδένα,
  που μειώνει τη διαγνωστική εμβέλεια της εξέτασης5. Η υ-
  ψηλή αντίθεση που επιτυγχάνεται με την ψηφιακή μαστο-
  γραφία επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση της
  εικόνας, ιδιαίτερα ως προς την ανίχνευση των
  μικροαποτιτανώσεων. Στα μόνιτορ εργασίας ο
  απεικονιστής έχει τη δυνατότητα επεξεργα-
  σίας της εικόνας βελτιώνοντας την ποιότητά
  της, διαδικασία που δεν απαιτεί την παρουσία της ασθενούς
  και δεν χρήζει επιπλέον λήψεων. Με την τροποποίηση της
  φωτεινότητας και της αντίθεσης μπορεί μια αρχικά κακή, μη
  διαγνωστική εικόνα να μετατραπεί σε απόλυτα διαγνωστική

 • Μεγέθυνση

  Στο σταθμό εργασίας ο απεικονιστής μπορείνα μεγεθύνει την εικόνα, χωρίς τη χρήση του μεγεθυντικού
  φακού, βελτιώνοντας έτσι τη διακριτική ικανότητα.

 • Ακτινοβολία

  Η ψηφιακή μαστογραφία μειώνει κατά 45%
  περίπου την ακτινοβολούμενη δόση στο μαστό, σε σχέση με
  την αναλογική μαστογραφία. Εάν δε ασκηθεί μεγαλύτερη
  πίεση (πιο επώδυνη η μαστογραφία), η μείωση αυτή μπορεί
  να φτάσει μέχρι και 75%6.

 • Ανακλήσεις

  Η ψηφιακή μαστογραφία μειώνει (δεν κα-
  ταργεί) το ποσοστό ανάκλησης για περαιτέρω εντοπισμένες –
  μεγεθυντικές λήψεις. Οι λήψεις αυτές εξακολουθούν να είναι
  απαραίτητες στις περιπτώσεις διαγνωστικού προβλήματος
  και στις περιπτώσεις που χρήζουν εξάμηνου επανελέγχου

Μειονεκτήματα ψηφιακής μαστογραφίας

 • Κόστος

  Το υψηλό κόστος κτήσης των μηχανημάτων, όπως
  και το απαραίτητο σύστημα PACS, του οποίου η απόσβεση
  περνά μέσα από την τιμή της μαστογραφίας, αυξάνει το κόστος
  της ψηφιακής (100 – 130 ευρώ) σε σχέση με την αναλογική
  εξέταση. Επιπλέον, ως εξέταση δεν έχει ακόμα κοστολογηθεί
  από τα ταμεία δημόσιας υγείας και, με εξαίρεση τον ÇΆγιο
  ΣάββαÈ, δεν εφαρμόζεται στα δημόσια νοσοκομεία.

 • Χρόνος:

  Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μέθοδος με τα-
  χύτατους χρόνους διεκπεραίωσης, εφόσον η εξεταζόμενη
  είναι συνεργάσιμη και ο τεχνολόγος έμπειρος. Επιπλέον, για
  τον απεικονιστή έχει καταργηθεί ο χρόνος αναμονής για την
  εκτύπωση των φιλμ. Έτσι, στο σταθμό εργασίας καταφθάνει
  με ταχύτατους ρυθμούς μεγάλος όγκος δεδομένων, ο οποίος
  απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και ενδελεχή μελέτη.
  n Ο χρόνος μελέτης των ψηφιακών εικόνων είναι μεγαλύ-
  τερος από εκείνον της αναλογικής εξέτασης, καθώς η τελική
  διάγνωση απαιτεί σειρά χειρισμών και επεξεργασίας των ει-
  κόνων. Η πίεση για ταχεία και άμεση διάγνωση είναι επικίν-
  δυνη, αρχικά για τις εξεταζόμενες και ακολούθως για τουςίδιους τους ιατρούς.

Share This: